We are currently not taking orders. If there is something you are interested in please email kate@heroicasport.com

FREE Online Training

Scroll down for the blog post in English. 

FREE Pilates Classes

VARSÅGOD! Här kommer en supersäker, hälsofrämjande och peppande pilates-present från oss & Pilates Complete! Passa på att nyttja din hemma-tid till något stärkande och upplyftande, perfekt i dessa corona-tider.

30 DAGARS GRATIS ONLINETRÄNING - Pilates Complete ger dig möjlighet att träna pilates, yoga och mycket mer helt gratis i en hel månad. Med koden PILATESCOMPLETE30 bjuder vi dig på en fri online-träningsmånad utan bindningstid.

På Yogobe erbjuder hittar du videos med pilatesteknik och övningar på matta och redskap som ex. flexband, boll, foamroller och wobblies. Utöver detta finner du även specialanpassade pilatesprogram för ex. ryggproblem, pre och postnatal pilatesträning och skräddarsydda program för löpare och golfare.

Du kan även följa Pilates Completes träningsprogram ”Pilates – styrka inifrån och ut” där du under 4 veckor blir coachad och tar del av pilatesteknik, träningstips och rekommendationer på träningsvideos. Upplägget är att du får lära dig grunderna i pilatestekniken vecka 1, bygga inre stabilitet och styrka vecka 2, öka din rörlighet vecka 3 och utmana hela kroppen vecka 4. Träningen utförs både på mattan och med redskap.

Linda & Jasmin från Pilates Complete tipsar även om programmet : ”Hitta rätt verktyg för att återfå balansen i ditt liv” vilket är ett 12-veckorsprogram för mentalt välbefinnande framtaget av Yogobe i samarbete med legitimerade psykologen Mona Drar. Programmet syftar till är att ge dig ökad kunskap om vad utmattningssyndrom är, ökad självkännedom och inspiration till att påbörja ett medvetet och långsiktigt inre förändringsarbete. Programmet är 12 veckor och indelat i tre faser. Programmet består föreläsningar samt olika övningar såsom meditationer, skrivövningar och kroppsscanning.

Koden PILATESCOMPLETE30 gäller för dig som inte redan har ett yogobe-konto och ger dig 30 dagar helt gratis onlineträning utan bindningstid. Är du redan yogobe-medlem kan du signa upp dig på #YogobeSpringChallenge som startar nästa vecka, och få en månad för bara 99 SEK (ord pris 189 SEK).

FREE online training

 

YOU ARE WELCOME! Here comes a super safe and health promoting pilates gift from us at Heroica and Pilates Complete! Take the opportunity to use your home time for something invigorating and uplifting, perfect in these corona times.

30 DAYS FREE ONLINE EXERCISE - Pilates Complete gives you the opportunity to practice pilates, yoga and much more for FREE for a whole month. With the code PILATESCOMPLETE30 we offer you a free online training month without a binding contract.

At Yogobe you will find videos with Pilates techniques and exercises on the mat and props such as. flexband, ball, foam roller and wobblies. In addition to this, you will also find customised pilates programs for ex. back problems, pre and postnatal pilates training and tailor-made programs for runners and golfers.

You can also follow Pilates Complete's training program "Pilates - strength from the inside out" where you are coached for 4 weeks and take part in Pilates technique, training tips and recommendations on training videos. The plan is that you get to learn the basics of Pilates week 1, build internal stability and strength week 2, increase your mobility week 3 and challenge your whole body week 4. The training is performed both on the mat and with props.

Linda & Jasmin from Pilates Complete also recommend the program: "Finding the right tool to regain balance in your life" which is a 12-week mental wellness program developed by Yogobe in collaboration with psychologist Mona Drar. The program aims to give you increased knowledge of what fatigue syndrome is, increased self-awareness and inspiration to begin a conscious and long-term inner work of change. The program is 12 weeks and divided into three phases. The program consists of lectures and various exercises such as meditation, writing exercises and body scans.

The code PILATESCOMPLETE30 applies to those who do not already have a Yogobe account and gives you 30 days of completely free online training without a binding period. If you are already a Yogobe member, you can sign up for #YogobeSpringChallenge which starts next week, and get a month for only 99 SEK (ordinary price 189 SEK).