Closing down sale - 50% off everything with the code goodbye

Pilates Complete - Balance in Body & Mind

BALANCE in Body & Mind

Do you have pain or feel stiff? Do you know why? What is balance for you?

Sroll Down for the blog post in English.

Nästa alla är obalanserade på något vis. Fysiskt eller mentalt. Allt hänger ihop…. Vi har ibland svårt att hitta en jämn nivå mellan arbete och fritid, träning och vila, nyttig och onyttig mat osv. Balans innebär ju så mycket.

Hur blir man egentligen balanserad och varför är det något vi eftersträvar?

Med pilatesträning får man redskap för att både kunna träna upp, sträcka ut och balansera upp sig själv genom träning. Pilatesträningen blir som en slags egenbehandling. I alla pilatespass fokuserar man på de vanligaste obalanserna i kroppen och hjälpa kunden att bli mer kroppsmedveten.

Balans innefattar så mycket; balans mellan aktivitet och vila, mellan höger och vänster, mellan muskler och bindväv, mellan styrka och rörlighet, mellan avslappning och muskelarbete. I pilates använder man wobblies, rulle, boll och bosu för att utmana, förbättra och leka med balansen på fler sätt än du kanske trodde var möjligt!

Vill du testa pilates? Kontakta Team Pilates Complete anmalan@pilatescomplete.se så hjälper de dig att boka in en provklass.

Pilates Complete - Balance

Nearly everyone is unbalanced in some way. Physically or mentally. It all fits together…. Sometimes we find it difficult to find a balance between work and leisure, exercise and rest, healthy and unhealthy food, etc. Balance means so much.

How do you actually get balanced and why is it something we strive for?

Pilates training gives you tools to both strengthen, stretch, and balance yourself through training. Pilates training becomes like a kind of self-treatment. In all Pilates sessions you focus on the most common imbalances in the body and our instructors help you to become more body conscious.

Balance includes so much; balance between activity and rest, between right and left, between muscles and connective tissue, between strength and mobility, between relaxation and muscle work. In pilates you use wobblies, rolls, balls and bosu to challenge, improve and play with the balance in more ways than you thought possible!

Want to test pilates? Contact Team Pilates Complete anmalan@pilatescomplete.se and they will help you to book a test class.